Subscriu-te a ASCAD

E-mail :

ASCAD TRASLADA A LA CONSELLERA MUNTé LA PETICIóN AL SíNDIC

1418915097438-750913968

Hemos trasladado a la consellera a petición de amparo que entregamos al Síndic de Gruges reiterando la peticion de un desarrollo normativo de la Llei 12/2007


 

Ilma Sra. Dña. Neus Munté i Fernàndez

Consellera de Benestar Social i Familia de la Generalitat de Catalunya

 

Distingida Sra.,

                Com vostè sap, ASCAD, som professionals del camp de la gerontologia, directors d'establiments i serveis d'atenció a la dependència per a la gent gran, que constituïm l'associació professional "ASSOCIACIÓ CATALANA DE DIRECTORS DE CENTRES I SERVEIS D'ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA gerontològics ".

                L'objectiu d'aquesta associació és vetllar pels interessos i inquietuds de tots aquells que tenim la responsabilitat de dirigir els establiments i serveis d'atenció a la gent gran a Catalunya amb compromís de servei envers les persones ateses, compromís aquest que es va visualitzar públicament amb la posada en marxa de la Iniciativa Legislativa Popular per a la protecció dels grans dependents de la nostra societat que està pendent d'assignació de data per a la seva discussió al Parlament de Catalunya.

                La Llei de Serveis Socials defineix figura del director com a primordial per garantir la qualitat dels serveis que reben les persones ateses i l'estricte respecte dels seus drets com a usuàries dels mateixos. Nosaltres som responsables que això sigui així i som el nexe entre normativa, administració, polítiques socials, entitats, establiments i els seus usuaris.

                D'altra banda, com vostè sap bé, recentment s'ha publicat la LLei 13/2014 del 27 d'octubre sobre Accessibilitat, que ha modificat parcialment la LLei 12/2007 precisament en alguns articles dels que ens preocupen. En la tramitació vam arribar la reflexió i alerta sobre això a una Comissió Parlamentària en la qual vam ser convidats a participar. Era una oportunitat per ordenar la situació però hem d'apuntar no s'ha recollit cap de les nostres observacions en base a respectar el principi de taxativitat i tipificació que entenem vulnerats.

                Però com és públic, alguns aspectes del marc normatiu són per a nosaltres un element de profunda preocupació donades les ambigüitats en alguns articles del seu redactat com, per exemple, el corresponent al règim sancionador aplicable als directors i els propis establiments. (Art. 96, 97, 98, 99)

                Ens permetem adjuntar un informe en el qual exposem una vegada més la situació no ajustada i contrària a dret per la seva subjectivitat i desproporció així com la falta de rigor i tipificació necessària en tota norma de la qual es desprengui un procediment sancionador. Aquesta situació la justifica i posa en relleu l'informe adjunt i que gustosament podem comentar si ens concedeix una reunió per a això. No hi ha delicte sense que la llei especifiqui en què consisteix la conducta delictiva.

                En aquest sentit hem de fer referència que fins i tot el Tribunal Constitucional entén la necessitat que la llei predetermini suficientment les infraccions i les sancions "sense deixar-la a la total discrecionalitat administrativa ni subjecta a criteris ambigus". Les lleis que remeten la qualificació de les infraccions com a lleus, greus o molt greus a un òrgan administratiu no garanteixen mínimament la seguretat jurídica dels ciutadans.

               (Per analogia jurídica volem recordar la sentència 166/2012, d'1 d'octubre sobre qüestió d'inconstitucionalitat 43-2010, plantejada pel Jutjat del Contenciós-Administratiu núm. 13 de Barcelona respecte de l'article 30 de la Llei del Parlament de Catalunya 3 / 1993, de 5 de març, de l'estatut del consumidor sobre el Dret a la legalitat sancionadora (principi de taxativitat): nul·litat del precepte legal que trasllada la qualificació de les sancions administrativa al moment aplicatiu.)

                Davant aquesta situació que entenem de "desemparament jurídic" posem en el seu coneixement que hem sol·licitat al Síndic de Greuges precisament una "petició d'empara" perquè insti davant vostè d'un desenvolupament normatiu per a l'adequació racional de la situació actual dels articles citats . (Adjuntem còpia)

                Ens posem a la seva total disposició, atte.

 

Andrés Rueda Sánchez

ASCAD

16/12/2014